RFC - Season 3

Varianta Classic (A3)

1 – Maroš G.
2 – Jan S.
3 – Jakub Š.

Varianta White (A3)

1 – Pavel Š.
2 – ???
3 – ???

Varianta Blue (A3)

1 – Vladislav M.
2 – ???
3 – ???